จรรยาบรรณของสมาชิกสโมสรไลออนส์

1.ข้าฯ จะแสดงให้ประจักษ์ถึงความศรัทธาในคุณค่าแห่งอาชีพของตน โดยจะประกอบสัมมาอาชีวะด้วยความอุตสาหะวิริยะจนถึงที่สุด เพื่อเชิดชูคุณภาพแห่งบริการของข้าฯ

2.ข้าฯ จะมุ่งให้บรรลุผลสำเร็จในกิจการงาน และเรียกร้องค่าตอบแทนหรือผลกำไรอันพึงมีพึงได้อย่างยุติธรรม ข้าฯ จะไม่ยอมให้ความศรัทธาในตนเองต้องเสื่อมสิ้นไปเพราะการแลกเปลี่ยนเอาผลกำไรด้วยการเอารัดเอาเปรียบ หรือด้วยการกระทำอันน่าสงสัย

3.ข้าฯ จะยึดมั่นอยู่เสมอว่าการเสริมสร้างธุรกิจของข้าฯ ไม่จำเป็นต้องทำลายผู้อื่น ข้าฯ จะซื้อสัตย์ต่อผู้ได้รับบริการจากข้าฯ และต่อตนเอง

4.ข้าฯ จะขจัดความสงสัยทั้งมวลให้สิ้นไปโดยพลันที่เกิดความระแวงสงสัยในหน้าที่การงานเกี่ยวกับสิทธิและธรรมจรรยาของข้าฯ ต่อมิตรทั้งปวง

5.ข้าฯ จะยึดถือว่ามิตรภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับการบริการหรือค่าตอบแทนและ ข้าฯ จะยอมรับบริการก็น้ำใจแห่งมิตรภาพนั้น

6.ข้าฯ จะสังวรณ์ถึงหน้าที่ที่ข้าฯ มีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาคมในฐานะพลเมืองคนหนึ่งด้วยความภักดีโดยไม่เปลี่ยนแปร ข้าฯ จะอุทิศทั้งกำลังกาย กำลังใจและกำลังทรัพย์เพื่อหน้าที่ดังกล่าว

7.ข้าฯ จะให้ความช่วยเหลือด้วยความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ตกทุกข์ได้ยากและผู้อ่อนแอและผู้อนุเคราะห์ต่อผู้ยากจน

8.ข้าฯ จะวิจารณ์การกระทำของผู้อื่นด้วยความเที่ยงธรรมจะส่งเสริมและจะไม่ทำลาย

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2013 Lionsthai.org. All rights reserved
Hosting by CSR Procurve Group 1992
Web design by Gaemboom.com