วัตถุประสงค์ของสโมสรไลออนส์

1.เพื่อส่งเสริมความนึกคิด พิจารณาญาณอันดีระหว่างมวลประชาชาติในโลกด้วยการศึกษาถึงปัญหาสัมพันธภาพระหว่างชาติ

2.เพื่อส่งเสริมทฤษฎี และการปฏิบัติในหลักการให้เกิดความเป็นพลเมืองที่ดีและการปกครองที่ดี

3.เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสนใจ และการช่วยเหลืออย่างจริงต่อสาธารณ กิจสังคมและสวัสดิภาพทางศีลธรรมในท้องถิ่นนั้นๆ

4.เพื่อสร้างสามัคคีธรรมในหมู่สมาชิกของสโมสรให้เกิดไมตรีจิตมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

5.เพื่อส่งเสริมให้มีการประชุมศึกษา และการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องฝักใฝ่กับการเมือง การศาสนา หรือลัทธินิยมใดๆ

6.เพื่อกระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้สมาชิกเกิดสมรรถภาพ และรักษามาตรฐานจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและอาชีพ ทั้งนี้ โดยสโมสรไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะกระทำให้เกิดผลประโยชน์ทางการเงินโดยตรงแก่สมาชิกของตน

คติพจน์ สมาชิกไลออนส์มีคติพจน์เป็นประจำว่า “We Serve” ซึ่งมีความหมายว่า สมาชิกไลออนส์พร้อมที่จะบริการอยู่เสมอ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2013 Lionsthai.org. All rights reserved
Hosting by CSR Procurve Group 1992
Web design by Gaemboom.com