พันธะที่สมาชิกมีต่อสโมสรไลออนส์

นอกเหนือไปจากจรรยาบรรณที่สมาชิกไลออนส์ได้กล่าวคำปฎิญาณไว้แล้ว ยังมีข้อปฏิบัติ หรือพันธะสำหรับสมาชิกไลออนส์จะพึงมีต่อสโมสรของตนดังต่อไปนี้

1.ให้เวลาและความคิดเห็นอย่างดีที่สุดแก่สโมสรฯ

2.เข้าร่วมประชุมในการประชุมสโมสรฯ ทุกครั้ง นอกจากจะไม่อยู่หรือเจ็บป่วงยซึ่งควรจะแจ้งให้เลขาธิการทราบก่อนทุกครั้งที่มีความจำเป็นจะต้องขาดจากการประชุม

3.ถือว่าวันประชุมของสโมสรไลออนส์นั้นสำคัญกว่าการนัดหมายอื่นๆ

4.พร้อมเสมอที่จะยอมรับตำแหน่งการทำงานในหน้าที่หนึ่งหน้าที่ใด ซึ่งทางสโมสรฯ จะมอบหมายให้

5.ควรศึกษาถึงธรรมนูญ กฎหมายข้อบังคับ ภาคผนวกของสโมสรตน ของภาคและของไลออนส์สากล

6.ให้ภรรยา ครอบครัว และมิตรสหายของตน ได้ทราบถึงเรื่องราวและประโยชน์ที่จะได้จากการเป็นสมาชิกไลออนส์

7.หากยังไม่มีโอกาสที่จะทำหน้าที่บริหารของสโมสรฯ ก็ควรสนับสนุนเจ้าหน้าที่บริหารของสโมสรฯ ด้วยดี

8.ควรรีบชำระค่าบำรุง หรือเงินอุดหนุนอื่นๆ ให้แก่สโมสรฯ ตามกำหนดโดยมิต้องเตือนหรือทวงถาม

ทั้ง 8 ข้อ ที่กล่าวมาแล้วนี้ หมายถึงพันธะที่สมาชิกไลออนส์พึงปฏิบัติต่อสโมสรไลออนส์ของตน เพื่อให้ชื่อเสียงเกียรติคุณและกิจการของไลออนส์ได้ขยายกว้างขวางออกไป

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2013 Lionsthai.org. All rights reserved
Hosting by CSR Procurve Group 1992
Web design by Gaemboom.com