ภารกิจเรา Our Work
กิจกรรมบริการเพื่อเด็ก

Today's Children Need Lions More Than Ever เด็กในวันนี้ต้องการความสิงโตมากขึ้นกว่าเดิม

Millions of children suffer from poverty, homelessness, hunger, abuse, neglect, disease and disabilities. ล้านของเด็กประสบความยากจนเร่ร่อน, หิว, ละเมิด, ละเลยโรคและความพิการ Tragically, these children often must live without essential health and education services that would alleviate their distress – and give them hope for the future. อนาถเด็กเหล่านี้มักจะต้องอยู่ได้โดยปราศจากสุขภาพที่จำเป็นและบริการด้านการศึกษาที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ของพวกเขา - และให้พวกเขาหวังว่าในอนาคต That's why the Lions Services for Children Program นั่นเป็นเหตุผลที่การบริการไลออนส์สำหรับโปรแกรมเด็ก continues Lions Clubs International's long tradition of helping the world's future generations. ยาวประเพณียังคง Lions Clubs International ของของการช่วยให้คนรุ่นอนาคตของโลก

Lions Services for Children Projects สิงโตบริการสำหรับโครงงานที่มีเด็ก

The problems children face vary in degree from country to country, but the need for health and education services is constant and universal. ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กต้องเผชิญแตกต่างกันไปในระดับประเทศ แต่ความจำเป็นในการบริการด้านสุขภาพและการศึกษาเป็นค่าคงที่และสากล Lions clubs help address these needs by developing services for children – projects with specific, attainable goals, including: สโมสรไลออนส์ช่วยตอบสนองความต้องการเหล่านี้โดยการพัฒนาบริการสำหรับเด็ก - โครงการที่มีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงบรรลุ ได้แก่ :

  • Collecting food, clothes or books เก็บเสื้อผ้า, อาหารหรือหนังสือ
  • Organizing a vision or hearing screening การจัดระเบียบวิสัยทัศน์หรือการคัดกรองการได้ยิน
  • Providing immunizations through a vaccination drive ให้ภูมิคุ้มกันผ่านไดรฟ์การฉีดวัคซีน
  • Starting a literacy program with a local school, library, community center or Leo club เริ่มต้นโปรแกรมการรู้หนังสือกับโรงเรียนในท้องถิ่น, ห้องสมุดศูนย์ชุมชนหรือ ลีโอสโมสร
  • Supporting a nutritional program for undernourished children สนับสนุนโปรแกรมโภชนาการสำหรับเด็กขาด
  • Securing wheelchairs for disabled children รถเข็นที่การรักษาความปลอดภัยสำหรับเด็กพิการ
  • Sending a child with diabetes or physical challenges to a specialized camp กำลังดำเนินการส่งเด็กที่มีโรคเบาหวานหรือความท้าทายทางกายภาพเพื่อค่ายเฉพาะ

Lions have also constructed hospitals, schools, orphanages and children's centers throughout the world to serve children in need. ไลออนส์ได้สร้างยังโรงพยาบาลโรงเรียนสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและศูนย์เด็กทั่วโลกเพื่อรองรับเด็กในความต้องการ

Learn More เรียนรู้เพิ่มเติม

To learn more about the global health and educational needs of children, please visit the World Health Organization (WHO) Web site. หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพในระดับโลกและความต้องการทางการศึกษาของเด็กโปรดไปที่ องค์การอนามัยโลก (WHO) เว็บไซต์ Read about the United Nations Millennium Development Goals that relate directly to children. อ่านข้อมูลเกี่ยวกับ สหประชาชาติเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเด็ก Or contact our Health and Children's Services Department . หรือติดต่อเรา สุขภาพและฝ่ายบริการเด็ก .

Member Resources for Services for Children แหล่งข้อมูลสำหรับสมาชิกบริการสำหรับเด็ก

For information about planning service activity projects – including information for chairpersons – please visit the Lions Services for Children section of our Member Center. สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการวางแผนการให้บริการกิจกรรม - รวมทั้งข้อมูลสำหรับประธาน - กรุณาเยี่ยมชม บริการไลออนส์สำหรับเด็ก ส่วนของศูนย์สมาชิกของเรา

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2013 Lionsthai.org. All rights reserved
Hosting by CSR Procurve Group 1992
Web design by Gaemboom.com