ภารกิจเรา Our Work
กิจกรรมบรรเทาภัยพิบัติ

Natural Disaster Relief Volunteers อาสาสมัครบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ

When a natural disaster strikes, Lions are among the first to offer volunteer disaster relief. เมื่อนัดสิงโตภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่ในหมู่คนแรกที่จะนำเสนอเป็นอาสาสมัครบรรเทาภัยพิบัติ When an earthquake devastated Haiti . เมื่อเกิดแผ่นดินไหวทำลาย เฮติ . When Hurricane Katrina struck the US And when an earthquake and subsequent tsunami caused massive damage in Japan , Lions were there to provide immediate and long-term disaster relief. เมื่อพายุเฮอหลงสหรัฐและเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิที่ตามมาทำให้เกิดความเสียหายมากใน ประเทศญี่ปุ่น , สิงโตอยู่ที่นั่นเพื่อให้การบรรเทาภัยพิบัติได้ทันทีและในระยะยาว

Many local Lions volunteer to provide disaster relief in communities impacted by natural disasters, and our Foundation has awarded more than US$50 million in grants to fund this humanitarian work. สิงโตท้องถิ่นจำนวนมากอาสาสมัครเพื่อให้การบรรเทาภัยพิบัติในชุมชนผลกระทบจากภัยธรรมชาติและมูลนิธิของเราได้รับรางวัลมากกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐในทุนให้กับกองทุนนี้ทำงานด้านมนุษยธรรม Generous donations from Lions around the world make these international disaster relief efforts possible. เงินบริจาคจาก Generous ไลออนส์ทั่วโลกทำให้ความพยายามเหล่านี้บรรเทาภัยพิบัติระหว่างประเทศที่เป็นไปได้

Our Disaster Preparedness and Relief Programs also enable Lions to help local communities – and contribute to Lions relief efforts in other countries – in the event of a natural, man-made or healthcare emergency. การเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติและบรรเทาโปรแกรมของเรายังมีสิงโตที่จะช่วยให้ชุมชนท้องถิ่น - และนำไปสู่​​ไลออนส์บรรเทาทุกข​​์ในประเทศอื่น ๆ - ในกรณีที่มีธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ These programs include: โปรแกรมเหล่านี้รวมถึง:

Member Resources แหล่งข้อมูลสมาชิก

For information about planning service activity projects – including information for chairpersons – please visit the Disaster Preparedness and Relief section of our Member Center. สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนโครงการกิจกรรมด้านบริการ - รวมทั้งข้อมูลสำหรับประธาน - กรุณาเยี่ยมชม การเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติและบรรเทาส่วน ของศูนย์สมาชิกของเรา

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2013 Lionsthai.org. All rights reserved
Hosting by CSR Procurve Group 1992
Web design by Gaemboom.com