ภารกิจเรา Our Work
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Lions Clubs International Relations Programs ไลออนส์คลับนานาชาติที่โปรแกรมสัมพันธ์

At Lions Clubs International (LCI), we are global. ที่ไลออนส์คลับนานาชาติ (LCI) เราอยู่ทั่วโลก That's why our International Relations programs aim to create and foster a spirit of understanding among the peoples of the world. นั่นเป็นเหตุผลที่โปรแกรมของเราความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและส่งเสริมให้เกิดจิตวิญญาณของความเข้าใจระหว่างประชาชนของโลก

We initiated this goal in 1945 by helping develop the Non-Governmental Organization (NGO) charter of the เราเริ่มต้นเป้าหมายนี้ในปี 1945 โดยช่วยให้การพัฒนาของรัฐที่มิใช่องค์การกฎบัตร (NGO) จาก United Nations . สหประชาชาติ . In 2008, LCI extended our international reach by signing the UN Global Compact to help fulfill the UN Millennium Development Goals. ในปี 2008 ขยายการเข้าถึง LCI ระหว่างประเทศของเราโดยการลง กระชับสากลของสหประชาชาติ ที่จะช่วยตอบสนองความสหประชาชาติเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ And today, international cooperation continues through Lions who are appointed to serve as representatives to: และวันนี้ความร่วมมือระหว่างประเทศยังคงผ่านไลออนส์ที่กำลังได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนไปที่:

  • UN in New York, USA, Vienna, Austria and Geneva, Switzerland สหประชาชาติในนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา, เวียนนา, ออสเตรียและเจนีวาประเทศสวิสเซอร์แลนด์
  • UN Children's Fund (UNICEF) in New York, USA, Geneva, Switzerland and Nairobi, Kenya กองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ในนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา, เจนีวาประเทศสวิสเซอร์แลนด์และไนโรบี, ​​เคนย่า
  • UN Department of Public Information in New York, USA สหประชาชาติกรมสารนิเทศสาธารณะในนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา
  • UN Economic and Social Council (ECOSOC) in New York, USA สหประชาชาติเศรษฐกิจและสังคมสภา (ECOSOC) ในนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา
  • UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) in Paris, France สหประชาชาติองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม (ยูเนสโก) ในปารีส, ฝรั่งเศส
  • UN Environment Programme (UNEP) in Nairobi, Kenya สหประชาชาติ Environment Programme (UNEP) ในไนโรบี, ​​เคนย่า
  • UN Food and Agriculture Organization (FAO) in Rome, Italy สหประชาชาติองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ในโรม, อิตาลี
  • UN NGO Committee on Narcotics and Substance Abuse in New York, USA สหประชาชาติองค์กรพัฒนาเอกชนที่คณะกรรมการเกี่ยวกับยาเสพติดและสารเสพติดในนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา
  • UN World Health Organization (WHO) in Rome, Italy สหประชาชาติองค์การอนามัยโลก (WHO) ในโรม, อิตาลี
  • Council of Europe สภายุโรป

Lions Clubs International and the United Nations – two international relations organizations, working together. ไลออนส์คลับระหว่างประเทศและสหประชาชาติ - สององค์กรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ทำงานร่วมกัน Lions also develop international relationships on a one-to-one basis through the Club Twinning program . ไลออนส์ยังพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบนพื้นฐาน one-to-one ผ่าน โปรแกรมจับคู่คลับ .

Member Resources แหล่งข้อมูลสมาชิก

For information about planning service activity projects – including information for chairpersons – please visit the International Relations section of our Member Center. สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนโครงการกิจกรรมด้านบริการ - รวมทั้งข้อมูลสำหรับประธาน - กรุณาเยี่ยมชม ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ของศูนย์สมาชิกของเรา

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2013 Lionsthai.org. All rights reserved
Hosting by CSR Procurve Group 1992
Web design by Gaemboom.com